saviaantjes Bocholt

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Speelpleinwerking Dominiek Savio

(Versie 28-01-2021)

Organisatie

§1.  Algemeen

De organisatie van de speelpleinwerking ligt in handen van de VZW Speelpleinwerking Dominiek Savio (Jennenstraat 23, 3950 Bocholt; www.saviaantjes.be; info@saviaantjes.be) verder vernoemd als VZW SPW De Saviaantjes.

§2.  Hoofdleiding

De hoofdanimatoren nemen de algemene leiding waar en zijn in samenspraak met VZW SPW De Saviaantjes bevoegd om maatregelen te treffen die nodig zijn voor de optimale werking van de speelpleinwerking. Elke speelpleindag is er minstens één hoofdanimator aanwezig.

Periode en uurregeling

§3. Periode

De periodes voor SPW De Saviaantjes zullen jaarlijks worden vastgelegd in een vergadering van VZW SPW De Saviaantjes. Hierna zal deze gecommuniceerd worden via de website, sociale media en de jaarlijkse Saviokrantjes.

§4. Uurregeling

De activiteiten gaan door van 13.30 uur tot 17.00 uur. Tussen 13.00 uur en 13.30 uur voorzien we opvang op het speelplein. Leden die te laat aanwezig zijn worden geweigerd. Indien er leden eerder door moeten, dan moeten de ouders dit schriftelijk melden aan de hoofdleiding.

§5. Verantwoordelijkheid speelplein

De verantwoordelijkheid van de speelpleinwerking start ten vroegste op het moment dat het lid het speelplein betreedt op de afgesproken uren, dit wil zeggen: binnen de schoolpoort is.
De verantwoordelijkheid van de speelpleinwerking stopt op het ogenblik dat het lid het speelplein verlaat na het einde van de werkingsuren, dit wil zeggen: buiten de schoolpoort is.

Locatie

§ 6. Speelplein Saviaantjes

Gelegen in de Vrij Basisschool De Driehoek, Matthijsplein 2, 3950 Bocholt en KSOL Biotechnicum, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt.

Accommodaties

§ 7. Algemeen

De leden van VZW SPW De Saviaantjes kunnen gebruik maken van de voorziene accommodaties van het speelplein voor hun leeftijd. Deze behelzen, al naargelang de locatie: grasvelden, speelplaats, lokalen, overdekte ruimten, sportterreinen, speeltuin, zandbak, enz. De locaties worden op voorhand toegewezen door de schooldirectie. De hoofdleiding legt de accommodatie vast volgens de mogelijkheden van het ogenblik. De accommodaties dienen met goede zorg beheerd te worden door leden en leiding.

Materiaal en gedrag

§ 8. Algemeen

VZW SPW De Saviaantjes koopt materiaal nodig voor de animatie en spelplezier aan: papier, teken- en kleurgerief, gezelschapsspelen, (buiten-) speelgoed, leesmateriaal, knutselgerei, enz.
Zij maakt indien mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen en vult deze aan indien nodig. Met het materiaal dient zuinig en respectvol omgesprongen te worden.

De leden leven de huisregels en de richtlijnen van de leiding na. Ze behandelen materiaal en speelgoed met de nodige zorg. De leiding zal de ouders informeren over afwijkend gedrag.

§ 9. Onaangepast gedrag

Onaangepast gedrag binnen de speelpleinwerking brengt de werking van onze vereniging in gevaar. Onder onaangepast gedrag verstaan we schade tot zichzelf, leden of leiding berokkenen. Enkele voorbeelden zijn: ongepast taalgebruik, vechten, slaan, richtlijnen negeren, materialen vernielen, pestgedrag, roken en/of alcoholgebruik …

§ 10. Verwittigen en uitsluiting

SPW De Saviaantjes stelt volgende procedure in werking voor leden die ongepast gedrag stellen op het speelplein:

  • Bij een eerste overtreding wordt het lid door de leiding aangesproken.

  • Indien deze overtredingen zich blijven opvolgen, worden de volgende stappen ondernomen:

o Eerstvolgt een gesprek met de leiding, het lid en de hoofdanimator. De afspraken uit dit gesprek worden op papier gezet, de leden krijgen hiervan een kopie mee. De ouders worden op de hoogte gebracht van de vermelde verwittiging.

o De tweede stap die genomen wordt is een gesprek met de leiding en de ouders, al dan niet in aanwezigheid met het lid. De afspraken worden opnieuw genoteerd. De ouders worden ook op de hoogte gebracht dat bij herhaling een schorsing volgt.

o Als derde stap volgt een schorsing van het lid door VZW SPW De Saviaantjes. Het lid wordt gedurende 5 opvangmomenten of activiteiten in eerstvolgende periode van de zomer geschorst.

o Indien na de schorsingsperiode er zich opnieuw problemen stellen, volgt een vierde en laatste stap. Hierbij wordt een aangepaste sanctie aan VZW SPW De Saviaantjes voorgelegd.

 

§ 11. Terugbetaling

Kosten door schorsing veroorzaakt, kunnen op geen enkele manier aan het speelplein teruggevraagd worden.

Deelnemers

§ 12. Voorwaarden

SPW Saviaantjes staat open voor alle kinderen uit Bocholt en omgeving. VZW SPW Saviaantjes behoudt zich het recht om kandidaat-deelnemers te weigeren. Kinderen met een beperking zijn ook welkom na een gesprek tussen de hoofdleiding en de ouders. Er wordt een basiskennis van het Nederlands gevraagd.

De leeftijdsgrenzen voor SPW De Saviaantjes werden vastgelegd op minimum 5 jaar en maximum 14 jaar. Kinderen die in de loop van het jaar 5 worden, zijn uiteraard welkom.

§ 13. Inschrijvingen

Leden kunnen enkel ingeschreven worden als hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers akkoord gaan met dit regelement.

§ 14. Ziekte en zorg

Indien een lid specifieke zorgen nodig heeft, vragen we dit te melden bij de inschrijving. Deze informatie is vertrouwelijk en blijft in het bezit van SPW De Saviaantjes. Leden met koorts, luizen of een besmettelijke ziekte kunnen niet deelnemen aan de speelpleinwerking. De leiding zal de ouder vragen de kinderen te komen afhalen. Als een lid ernstig ziek wordt tijdens de activiteiten van de speelpleinwerking, zal een huisarts geraadpleegd worden. De kosten voor deze raadpleging vallen ten laste van de ouders. De leiding laat zich leiden door het discretieplicht. Vertrouwelijke informatie zal niet doorgespeeld worden.

§ 15. Voorzieningen en materialen van/voor de leden

De leden brengen zelf koeken, fruit en/of drank mee. Er is een drinkfontein met water ter beschikking. Ook toiletten zijn voorzien. Een speelplein is er voor het plezier van de leden, ze doen dan ook best speelkleren aan en nemen reservekledij mee. Bij regenweer is een regenjas een aanrader. Bij zonnig weer gaan we er ook van uit dat de leden reeds ingesmeerd zijn met zonnecrème. Voorzie ook een pet en extra water! Waardevolle voorwerpen (gsm, mp3, speelgoed …) en geld blijven thuis. Het speelplein is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

§ 16. Rechten en plichten van de deelnemers

  1. De deelnemers aan SPW De Saviaantjes mogen gebruik maken van al het ter beschikking gestelde spelmateriaal.

  2. Leden mogen geen zaken of materialen meebrengen die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden. Indien dit toch gebeurt, worden deze materialen door de leiding tijdens de activiteiten in bewaring genomen. Deze worden enkel via de ouders terugbezorgd.

 
  1. De deelnemers mogen het speelplein niet verlaten. Wanneer een lid vroeger dan gewoonlijk zelfstandig naar huis moet, dienen de ouders dit schriftelijk te melden aan de aanwezige hoofdanimator.

  2. De deelnemers aanvaarden het gezag van de aangestelde leiding. De hoofdanimatoren kunnen een lid de toegang tot het speelplein ontzeggen. De reden zal in dat geval aan de ouders gemotiveerd worden (vb. ziekte, gedrag …).

  3. In geval van moedwillige beschadiging aan het terrein, de lokalen of het spelmateriaal door de deelnemers, alsook persoonlijke eigendommen van derden, kunnen de ouders verzocht worden de kosten te vergoeden.

  4. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen. Daarom wordt aangeraden alles te naamtekenen (vooral rugzakjes, kledij en broodtrommels van kleuters).

  5. Het wordt afgeraden aan de deelnemers om persoonlijk spelmateriaal zoals Nintendo’s, PSP’s, gsm’s, e.d. mee te brengen naar het speelplein. Wanneer de leiding de leden met deze materiaal zien spelen, mogen zij deze in bewaring nemen tot het lid de speelpleinwerking verlaat. Indien deze hinder blijven veroorzaken vragen we de ouders om deze spullen niet meer mee te geven met de leden.

  6. Het gebruik van camera’s, fototoestellen, en gsm’s wordt op het plein niet toegelaten door de leden. De leiding mag deze toestellen in bewaring nemen tijdens de werking tot het lid de speelpleinwerking verlaat. De leiding maakt zelf foto’s en deze zijn ter beschikking via de website en de sociale media.

 
 

Leiding

§ 17. Leidingvoorwaarden

Al onze leiding heeft hiervoor een opleiding moeten volgen we delen onze leiding op in 3 grote groepen, namelijk: de animatoren, de hoofdanimatoren en de hulpanimatoren.

§ 18. De animatoren

Het merendeel van onze leiding heeft een brevet “Animator in het Jeugdwerk”, uitgereikt door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Hiervoor hebben ze een cursus van een week moeten volgen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS), en een stage van 50 uur moeten volbrengen. Animatoren zijn de gewonde leiding die de leden animeren. Animatoren zijn minstens 16 jaar.

§ 19. De hoofdanimatoren

Onze hoofdanimatoren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het speelplein. Ze bezitten het diploma “Hoofdanimator in het Jeugdwerk”, uitgereikt door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Dit verkrijgen ze na een extra cursus bij de VDS en een bijhorende stage. Hoofdanimatoren zijn minstens 18 jaar.

§ 20. De hulpanimatoren

Onze hulpanimatoren hebben een basisvorming gekregen van SPW De Saviaantjes. Ze bezitten geen officieel diploma, hierdoor worden ze enkel ingezet ter ondersteuning van de gewone animatoren, in de drie jongste groepen. Hulpanimatoren mogen niet bij de 12+’ers staan, doordat het leeftijdsverschil nog te klein is. Onze hulpanimatoren hebben beperkte bevoegdheden, zo zullen ze bijvoorbeeld nooit alleen bij een groep staan. Hulpanimatoren zijn minstens 15 jaar.

Al onze hulpanimatoren moeten binnen de 2 jaar de cursus Animator volgen. Indien ze dit niet doen, kunnen ze niet langer de taak van hulpanimator (en dus leiding) vervullen bij SPW De Saviaantjes.

Vervoer

§ 21. Algemeen

SPW De Saviaantjes verzorgt geen vervoer van en naar het speelplein. Zij verzorgt enkel vervoer tijdens speciale uitstappen van het speelplein.
De leden onder de 10 jaar worden door hun ouders, wettelijke vertegenwoordigers of hun vervangers naar het speelplein gebracht en afgehaald.

Op het speelplein kunnen de leden gebracht worden tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Ze kunnen terug afgehaald worden om 17.00 uur.

Verzekering

§ 22. De deelnemers

De deelnemers aan SPW De Saviaantjes zijn verzekerd voor ongevallen tijdens de werking tussen 13.00 uur en 17.00 uur en wanneer zij deelnemen aan de activiteiten die ingericht zijn door de speelpleinwerking.
Ook onderweg van en naar het speelplein zijn de deelnemers verzekerd op voorwaarde dat ze de kortste of veiligste route nemen. Ze moeten ook recht naar het speelplein of huis gaan zonder omwegen of tussenstops.

Leden die naar het speelplein komen vanuit de buitenschoolse opvang, zijn onderweg verzekerd door de buitenschoolse opvang.

§ 23. De leiding

Alle aangestelde leiding, aanvaard door VZW SPW De Saviaantjes, zijn verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van de leden onder hun hoede, zij zijn eveneens verzekerd voor ongevallen die henzelf zouden overkomen tijdens de uitvoering van hun taak.

Media

§ 24. Algemeen

Tijdens de werking kan de leiding foto- en/of video-opnamen maken van het speelplein, de leiding en de leden.
SPW De Saviaantjes mag deze opnamen zonder voorafgaande toestemming gebruiken, zoals publiceren op onze website of gebruiken als toekomstig promotiemateriaal.

Betwisting

§ 25.Algemeen

Alle betwistingen aangaande dit reglement voor ouders en leden, de overeenkomst en de werking van SPW De Saviaantjes worden besproken met de hoofdleiding die ze voorlegt aan VZW SPW De Saviaantjes. VZW SPW Saviaantjes is bevoegd voor alle zaken aangaande SPW De Saviaantjes. Hun beslissing is bindend.

 

Speelpleinwerking Saviaantjes Bocholt